PGNiG startuje z nowym konkursem!

„Zmierz H2 dla PGNiG” to konkurs, w którym poszukujemy najlepszego dostępnego czujnika do pomiaru stężenia wodoru w gazie ziemnym. Czujnik taki musi gwarantować dokładność, powtarzalność i szybkość pomiaru. I musi być przy tym konkurencyjny cenowo do stosowanych obecnie metod chromatograficznych.

W zakładce znajdują się materiały z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi konkursu: opisem stanu bieżącego oraz pytaniami i odpowiedziami naprowadzającymi, regulamin oraz wymagania.

Osoby zainteresowane proszone są o wysyłanie zgłoszeń pod niżej wskazany adres mailowy: zmierzH2@pgnig.pl

Pod tym adresem czekamy również na pytania co do zasad aplikowania.

Zapraszamy do aplikowania!

Co to jest InnVento

InnVento to specjalny program akceleracyjny, w ramach którego PGNiG S.A. współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym ze startupami, w celu rozwijania wspólnych projektów pilotażowych. Dzięki takim projektom Grupa Kapitałowa PGNiG zamierza wdrażać najnowsze technologie energetyczne, usprawniać procesy wewnętrzne, optymalizować koszty działalności, rozwijać ofertę produktową i usługową oraz pozyskiwać nowych klientów. Aplikując do InnVento, sprawdzisz swój projekt w prawdziwym środowisku produkcyjnym największej spółki w Polsce i Europie Środkowej w obszarze wydobycia i eksploatacji węglowodorów oraz produkcji energii i ciepła. Otrzymasz również szanse na zbudowanie biznesowego modelu współpracy Twojej firmy z PGNiG. Sprawdź, jakich technologii poszukujemy.

Wspólny program PGNiG z akceleratorem IDEA Global – Huge Tech

Wspólny program skie­ro­wany jest do pro­jek­tów bizne­so­wych na wcze­snym etapie rozwoju, które posia­dają co naj­mniej pro­to­typ swojego pro­duktu. Inte­re­sują nas pro­jekty w każdym seg­men­cie dzia­łal­no­ści Grupy Kapi­ta­ło­wej PGNiG. Twój projekt może zdobyć finan­so­wa­nie na pilotaż i prze­pro­wa­dze­nie nie­zbęd­nych testów z wyko­rzy­sta­niem infra­struk­tury PGNiG.

Wspólny program z akceleratorem KPT ScaleUp

Wspólny program akceleracyjny dla startupów z rozwiązaniami dla przemysłu, szczególnie w obszarach IIoT, sztucznej inteligencji, AR/VR, efektywności energetycznej, robotyzacji i automatyzacji. Oraz wszystkich ważnych dla łańcucha wartości PGNiG. Twój projekt może zdobyć dofinansowanie, mentoring i warsztaty. Największym bonusem jest możliwość przeprowadzenia pilotażu z wykorzystaniem infrastruktury PGNiG.