Co to jest InnVento?

InnVento to pro­jekt, który powstał z ini­cja­tywy Pol­skiego Gór­nic­twa Nafto­wego i Gazow­nic­twa SA (PGNiG SA). Naszym celem jest wspie­ra­nie roz­woju star­tu­pów z branży ener­ge­tycz­nej oraz wspólne poszu­ki­wa­nie nowych tech­no­lo­gicz­nych roz­wią­zań. InnVento jest pierw­szą tego typu ini­cja­tywą w sek­to­rze naf­to­wym w Pol­sce. Wie­rzymy, że połą­cze­nie doświad­cze­nia mię­dzy­na­ro­do­wej kor­po­ra­cji z inno­wa­cyj­nym myśle­niem mło­dych przed­się­bior­ców i naukow­ców mogą odmie­nić obli­cze ener­ge­tyki w Pol­sce i na świe­cie.

Idz

InnVento w pigułce

CO ROBIMY

Wspieramy rozwój podmiotów rozpoczynających swoją działalność w branży technologicznej. W ramach Inkubatora InnVento zapewniamy zaplecze merytoryczne, infrastrukturę techniczną, powierzchnie biurowe oraz wsparcie administracyjne i operacyjne (m.in. z zakresu prawa, ekonomii). Pomagamy również innowacyjnym przedsiębiorcom w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.

Co daje Ci InnVento:

 • dostęp do infrastruktury i usług w ramach Inkubatora
 • dostęp do infrastruktury technicznej, bazy klientów i wiedzy PGNiG
 • pomoc doradców, mentorów i coachów
 • pomoc w pozyskaniu zewnętrznego finansowania
 • nawiązanie współpracy biznesowej z PGNiG SA

DLA KOGO

Projekt InnVento to Inkubator technologiczny kierowany do młodych naukowców i początkujących przedsiębiorców. Bardziej doświadczonych zapraszamy do wzięcia udziału we – współorganizowanych przez PGNiG – Warsztatach Innowacyjnych Pomysłów.

Zachęcamy do zapoznania się z obszarami zainteresowania Inkubatora PGNiG i zgłaszania swoich projektów.

„Liczymy na zgłoszenia od startupów, których projekty będą odpowiadać na wyzwania technologiczne spółek z naszej grupy. Uczestnicy mogą liczyć na współpracę ekspertów z grupy kapitałowej PGNiG. Dla młodych przedsiębiorców i naukowców szczególnie atrakcyjna przy przygotowaniu projektu może okazać się możliwość korzystania z naszych zasobów” – zaznacza Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Aby zgłosić się do Inkubatora InnVento należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w programie. Prawidłowo wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy (czas wypełniania max. 30 minut).

3 etapy InnVento. To proste!

Weryfikacja i ocena. Nadesłane zgłoszenia zostaną poddane ocenie merytorycznej, w trakcie weryfikacji możesz zostać proszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów oraz doprecyzowanie istotnych kwestii.

Inkubacja. Na tym etapie startupy wybrane do programu, korzystając z zasobów i wsparcia Inkubatora InnVento mają szansę na dynamiczny wzrost i rozwój swoich działań. Masz dostęp do wszystkich obszarów wsparcia przygotowanych przez Inkubator.

Roll-out lub akceleracja. Proces inkubacji przyspieszy rozwój i dojrzewania twojego projektu. Twój startup osiągnie poziom zaawansowania, który może skutkować m.in. nawiązaniem relacji biznesowej z PGNiG.

Obszary zainteresowania

Technologie wydobywcze gazu ziemnego

Systematycznie udoskonalamy metody wydobycia gazu, umożliwiając lepsze wykorzystanie jego potencjału.
Dlatego interesują nas nowe rozwiązania w tym obszarze. Na przykład:

 • Odmetanowanie węgla
 • Systemy poziomego wiercenia szybów naftowych

Nowe materiały w łańcuchu wartości gazu ziemnego

Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania inżynierii materiałowej, aby stale udoskonalać usługi dostarczania gazu. Na przykład:

 • Nowe materiały wiertnicze na bazie nanocząsteczek
 • Nowe materiały z tworzyw sztucznych stosowanych w dystrybucji gazu ziemnego
 • Płyty kompozytowe do utwardzenia placów wiertniczych (zastąpienie betonowych)

Technologie cyfrowe w łańcuchu wartości gazu ziemnego

Tworzymy rozwiązania opierając się na zdobyczach rewolucji informatycznej. Napędzamy sektor gazowy nowoczesną energią. Najnowsze technologie to nowa era w gazownictwie. Szukamy pomysłów m.in. na:

 • Systemy informatyczne dla monitoringu prac wiertniczych
 • Oprogramowanie do zaawansowanej analizy sejsmicznej 2D / 3D
 • Inteligentne systemy telemetryczne i pomiarowe

Innowacje w wykorzystaniu gazu ziemnego

Zmieniamy spojrzenie na gaz ziemny pokazując jego pełne możliwości.
Przykładowe interesujące nas rozwiązania w tym obszarze:

 • Nowe osiągnięcia w dziedzinie technologii CNG i LNG
 • Wykorzystanie energii z rozprężania gazu

Nowe produkty i usługi dla klienta końcowego

Szczególnie troszczymy się o naszych codziennych Klientów. Z myślą o nich tworzymy przyjazne rozwiązania i nowe modele współpracy. Tylko w pełnej symbiozie możliwy jest nasz rozwój. Codziennie poszukujemy nowych rozwiązań w tym obszarze, np.:

 • Opracowanie kompleksowej i konkurencyjnej oferty dla domu i biznesu, w tym rozwiązań opartych o Internet Rzeczy (IoT)
 • Efektywność energetyczna jako produkt (inteligentny dom, inteligentna fabryka)

Generacja rozproszona

Dbamy o energię w każdej postaci, wspierając nowoczesne rozwiązania dla mniejszych, ale licznych partnerów.
Przykładowe interesujące nas rozwiązania w tym obszarze:

 • Nowe modele zarządzania dla rozproszonych źródeł energii
 • Mikrokogeneracja

Nowe źródła energii

PGNiG to nie tylko gaz ziemny – aktywnie uczestniczymy w rozwoju alternatywnych źródeł energii. Między innymi tu leży potencjał transformacji sektora energetycznego. Przykładowe interesujące nas rozwiązania w tym obszarze:

 • Wykorzystanie wodoru w sektorze energetycznym
 • Alternatywne paliwa w sektorze energetycznym

Ochrona środowiska w sektorze energetycznym

Wierzymy w odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, dlatego przykładamy dużą wagę do rozwiązań najlepiej chroniących środowisko. Przykładowe interesujące nas rozwiązania w tym obszarze:

 • Efektywność energetyczna
 • Redukcja emisji gazów generowanych w procesach spalania
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego

Zgłoś swój startup!

Inkubator InnVento stworzony przez PGNiG to szansa na szybszy rozwój i sukces twojego przedsiębiorstwa lub innowacyjnego pomysłu. Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy jeśli:

Jesteś zainteresowany naszą ofertą: przejdź

Prowadzisz badania naukowe lub innowacyjną działalność biznesową w jednym z obszarów zainteresowania PGNiG: przejdź

Należysz do grupy docelowej naszego inkubatora: przejdź

Aplikuj

InnVento

ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

e-mail: innvento@pgnig.pl

Pobierz regulamin

StartUp PGNiG

Copyrights PGNiG 2016