Co to jest InnVento

InnVento to specjalny program akceleracyjny, w ramach którego PGNiG S.A. współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym ze startupami, w celu rozwijania wspólnych projektów pilotażowych. Dzięki takim projektom Grupa Kapitałowa PGNiG zamierza wdrażać najnowsze technologie energetyczne, usprawniać procesy wewnętrzne, optymalizować koszty działalności, rozwijać ofertę produktową i usługową oraz pozyskiwać nowych klientów. Aplikując do InnVento, sprawdzisz swój projekt w prawdziwym środowisku produkcyjnym największej spółki w Polsce i Europie Środkowej w obszarze wydobycia i eksploatacji węglowodorów oraz produkcji energii i ciepła. Otrzymasz również szanse na zbudowanie biznesowego modelu współpracy Twojej firmy z PGNiG. Sprawdź, jakich technologii poszukujemy.

Wspólny program z akceleratorem Space3ac

Wspólny program to okazja dla startupów do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w struktury dużego przedsiębiorstwa. W ramach akceleracji zapewniane jest dofinansowanie do 65 000 EUR bez wkładu własnego, współpraca z PGNiG, mentoring oraz soft-landing dla zagranicznych zespołów rozpoczynających swoją działalność na polskim rynku.

Konkurs – Zmierz H2 dla PGNiG

Uprzejmie informujemy, że 31 października br. skończył się nabór rozwiązań w Konkursie „Zmierz H2 dla PGNiG”. Nadesłano łącznie 8 wniosków konkursowych. Wszystkie nadesłane rozwiązania konkursowe zostaną poddane ocenie przez Operatora do 30 listopada br. Pięć najwyżej ocenionych rozwiązań, według wyboru Operatora, zostanie zakwalifikowanych do finału Konkursu. Finał Konkursu przewidziany jest na grudzień br. Autorzy wszystkich nadesłanych rozwiązań otrzymają indywidualne powiadomienia droga mailową.

Wspólny program PGNiG z akceleratorem IDEA Global – Huge Tech

Wspólny program skie­ro­wany jest do pro­jek­tów bizne­so­wych na wcze­snym etapie rozwoju, które posia­dają co naj­mniej pro­to­typ swojego pro­duktu. Inte­re­sują nas pro­jekty w każdym seg­men­cie dzia­łal­no­ści Grupy Kapi­ta­ło­wej PGNiG. Twój projekt może zdobyć finan­so­wa­nie na pilotaż i prze­pro­wa­dze­nie nie­zbęd­nych testów z wyko­rzy­sta­niem infra­struk­tury PGNiG.

Wspólny program z akceleratorem KPT ScaleUp

Wspólny program akceleracyjny dla startupów z rozwiązaniami dla przemysłu, szczególnie w obszarach IIoT, sztucznej inteligencji, AR/VR, efektywności energetycznej, robotyzacji i automatyzacji. Oraz wszystkich ważnych dla łańcucha wartości PGNiG. Twój projekt może zdobyć dofinansowanie, mentoring i warsztaty. Największym bonusem jest możliwość przeprowadzenia pilotażu z wykorzystaniem infrastruktury PGNiG.