Co to jest InnVento

InnVento to specjalny program akceleracyjny, w ramach którego PGNiG S.A. współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym ze startupami, w celu rozwijania wspólnych projektów pilotażowych. Dzięki takim projektom Grupa Kapitałowa PGNiG zamierza wdrażać najnowsze technologie energetyczne, usprawniać procesy wewnętrzne, optymalizować koszty działalności, rozwijać ofertę produktową i usługową oraz pozyskiwać nowych klientów. Aplikując do InnVento, sprawdzisz swój projekt w prawdziwym środowisku produkcyjnym największej spółki w Polsce i Europie Środkowej w obszarze wydobycia i eksploatacji węglowodorów oraz produkcji energii i ciepła. Otrzymasz również szanse na zbudowanie biznesowego modelu współpracy Twojej firmy z PGNiG. Sprawdź, jakich technologii poszukujemy.

Wspólny program PGNiG z akceleratorem IDEA Global – Huge Tech

Wspólny program skie­ro­wany jest do pro­jek­tów bizne­so­wych na wcze­snym etapie rozwoju, które posia­dają co naj­mniej pro­to­typ swojego pro­duktu. Inte­re­sują nas pro­jekty w każdym seg­men­cie dzia­łal­no­ści Grupy Kapi­ta­ło­wej PGNiG. Twój projekt może zdobyć finan­so­wa­nie na pilotaż i prze­pro­wa­dze­nie nie­zbęd­nych testów z wyko­rzy­sta­niem infra­struk­tury PGNiG.

Wspólny program z akceleratorem KPT ScaleUp

Wspólny program akceleracyjny dla startupów z rozwiązaniami dla przemysłu, szczególnie w obszarach IIoT, sztucznej inteligencji, AR/VR, efektywności energetycznej, robotyzacji i automatyzacji. Oraz wszystkich ważnych dla łańcucha wartości PGNiG. Twój projekt może zdobyć dofinansowanie, mentoring i warsztaty. Największym bonusem jest możliwość przeprowadzenia pilotażu z wykorzystaniem infrastruktury PGNiG.