PGNiG wybrało kolejnego partnera do akceleracji startupów

PGNiG wybrało kolejnego partnera do akceleracji startupów

Polskie Gór­nic­two Naftowe i Gazow­nic­two sko­rzy­sta z usług akce­le­ra­tora IDEA Global firmy Huge­TECH. Współ­praca pozwoli na poszu­ki­wa­nie i selek­cję star­tu­pów, których inno­wa­cyjne pro­jekty można zasto­so­wać w Grupie PGNiG. Przed­się­wzię­cie jest...