Formularz zgłoszeniowy

Wybierz obszar działalności odpowiadający Państwa firmie*

Określ stopień zaawansowania prac*

Na etapie badańTechnologia wymagająca weryfikacjiGotowy produkt

Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.*

* - pole wymagane

Admi­ni­stra­to­rem Pana­/Pani danych oso­bo­wych jest Pol­skie Gór­nic­two Naftowe i Gazow­nic­two Spółka Akcyjna z sie­dzibą w War­sza­wie, ul. Mar­cina Kasprzaka 25, 01–224, War­szawa.
Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane w celu świad­cze­nia przy­ję­cia i roz­pa­trze­nia Pani­/Pana zgło­sze­nia oraz umoż­li­wie­nia uczest­nic­twa w pro­gra­mie Inku­ba­tor Innvento.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

InnVento

ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

e-mail: innvento@pgnig.pl

Pobierz regulamin

StartUp PGNiG

Copyrights PGNiG 2016