W Kra­ko­wie 30.05.–1.06 odbył się Impact’17 – mię­dzy­na­ro­dowy kon­gres poświę­cony tema­tyce Gospo­darki 4.0, sku­pia­jący zain­te­re­so­wa­nych inno­wa­cyj­nymi roz­wią­za­niami w prze­my­śle przed­sta­wi­cieli świata biznesu, śro­do­wi­ska aka­de­mic­kiego oraz samych auto­rów inno­wa­cji – star­tupy.

W kon­fe­ren­cji wzięli udział m.in. Pre­mier Rządu Beata Szy­dło oraz Pod­se­kre­tarz Stanu w Mini­ster­stwie Rozwoju Jadwiga Emi­le­wicz. PGNiG repre­zen­to­wał Wice­pre­zes ds. Rozwoju Łukasz Kro­plew­ski, który w ramach pre­zen­ta­cji „Inno­va­tions in gas sec­tor” przed­sta­wił obec­nie pro­wa­dzone pro­jekty inno­wa­cyjne oraz formy współ­pracy ze star­tu­pami ofe­ro­wane przez PGNiG.

W kon­gre­sie uczest­ni­czyli także przed­sta­wi­ciele Depar­ta­mentu Inno­wa­cji i Rozwoju Biznesu, a także pra­cow­nicy InnVento – pierw­szego w Pol­sce inku­ba­tora dla star­tu­pów w sek­to­rze oil& gas, któ­rego uro­czy­ste otwar­cie nastąpi 21 czerwca w Cen­trali PGNiG. Nasza repre­zen­ta­cja miała wiele oka­zji do spo­tkań z mło­dymi przed­się­bior­cami – prze­pro­wa­dzono około 50 roz­mów ze star­tu­pami w któ­rych uczest­ni­czył wice­pre­zes Łuaksz Kro­plew­ski, pre­zes Chem­kop Zbi­gniew Kryj, Dyrek­tor Biura Rozwoju Oferty PGNiG OD Jacek Brzo­zow­ski oraz Główny Spe­cja­li­sta w Pol­skiej Spółce Gazow­nic­twa Sta­ni­sław Jasnosz.

– Mam nadzieję, że for­mułę star­tu­pów roz­sze­rzymy rów­nież na współ­pracę mię­dzy­na­ro­dową. Już teraz bie­rzemy udział w kon­fe­ren­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych zwią­za­nych z naszą dzia­łal­no­ścią corowąpod­kre­ślił wice­pre­zes Łukasz Kro­plew­ski. Star­tupy to nie tylko ropa i gaz, ale rów­nież custo­mi­za­cja, klienci, prze­sył, infra­struk­tura, moni­to­ring. Dzia­łamy we wszyst­kich obsza­rach zwią­za­nych z ener­ge­tyką – dodał.

Nawią­zane pod­czas Impac­t’17 kon­takty mają szansę zaowo­co­wać współ­pracą w ramach Inku­ba­tora InnVento i innych ini­cja­ty­wach PGNiG wspie­ra­ją­cych mło­dych, peł­nych pasji przed­się­bior­ców.