Klauzula informacyjna dla Uczestników Programu Inkubator Innowacyjności PGNiG S.A.

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG) z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224, Warszawa. 

2) Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224, Warszawa. 

3) PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

4) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w zw. z Programem Inkubator Innowacyjności PGNiG S.A. (Program), w tym w szczególności za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego będą przetwarzane:
a) w celu prowadzenia Programu, w tym rozpatrzenia i oceny zgłoszenia – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes PGNiG polega na umożliwieniu spółce rozpatrzenia i oceny zgłoszonego przez Panią/Pana projektu;
b) w przypadku zakwalifikowania Pani/Pana do III Etapu Programu, w celu zawarcia umowy w ramach Programu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do podjęcia czynności przed zawarciem umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes PGNiG polega na umożliwieniu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mającymi związek z realizacją Programu. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym ekspertom (w tym pracownikom spółek Grupy Kapitałowej PGNiG) zapewniającym wsparcie w ocenie zgłoszenia, jak również dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia i zawarcia umowy (w przypadku zakwalifikowania do III Etapu Programu). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn wskazanych w pkt 4a) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10) Podanie danych jest wymagane przez PGNiG w celu rozpatrzenia i oceny zgłoszenia, a także w celu zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością rozpatrzenia zgłoszenia i zawarcia umowy w ramach Programu.

InnVento

ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

e-mail: innvento@pgnig.pl

Pobierz regulamin / 

Download the Terms and conditions

StartUp PGNiG

Copyrights PGNiG 2016