Klau­zula infor­ma­cyjna dla uczest­ni­ków pro­gramu Innvento zgła­sza­ją­cych pro­jekt za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­wego na stro­nie Innvento

1) Admi­ni­stra­to­rem Pani­/Pana danych oso­bo­wych jest Pol­skie Gór­nic­two Naftowe i Gazow­nic­two Spółka Akcyjna (PGNiG) z sie­dzibą w War­sza­wie, ul. Mar­cina Kasprzaka 25, 01–224, War­szawa.

2) Kon­takt z PGNiG jest moż­liwy poprzez adres e-mail innven­to­@p­gnig.pl, tele­fo­nicz­nie pod nr +48 22 589 4087 lub pisem­nie na adres Pol­skie Gór­nic­two Naftowe i Gazow­nic­two S A. z sie­dzibą w War­sza­wie, ul. Mar­cina Kasprzaka 25, 01–224, War­szawa.

3) PGNiG wyzna­czył inspek­tora ochrony danych, z któ­rym można skon­tak­to­wać się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każ­dej spra­wie doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych. Do dnia 25 maja 2018 roku obo­wiązki inspek­tora ochrony danych pełni Admi­ni­stra­tor Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji, z któ­rym można skon­tak­to­wać się poprzez wska­zany wyżej adres e-mail.

4) Pani­/Pana dane oso­bowe pozy­skane za pośred­nic­twem for­mu­la­rza zgło­sze­nio­wego będą prze­twa­rzane:

a) w celu roz­pa­trze­nia zgło­sze­nia oraz zawar­cia i wyko­na­nia umowy w ramach pro­gramu Innvento – pod­stawą prawną jest nie­zbęd­ność prze­twa­rza­nia do wyko­na­nia umowy, któ­rej jest Pani­/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit b Roz­po­rzą­dze­nia ogól­nego o ochro­nie danych oso­bo­wych 2016/679 – RODO),

b) w zakre­sie w jakim poda­nie danych jest fakul­ta­tywne, w celu uła­twie­nia PGNiG kon­taktu z Panią­/Pa­nem – pod­stawą prawną prze­twa­rza­nia jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

c) w celu ewen­tu­al­nego usta­le­nia, docho­dze­nia lub obrony przed rosz­cze­niami – pod­stawą prawną prze­twa­rza­nia jest praw­nie uza­sad­niony inte­res PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); praw­nie uza­sad­niony inte­res PGNiG polega na umoż­li­wie­niu ewen­tu­al­nego docho­dze­nia lub obrony przed rosz­cze­niami mają­cymi zwią­zek z reali­za­cją pro­gramu Inku­ba­tor Innvento.

5) Pani­/Pana dane oso­bowe mogą być prze­ka­zy­wane zewnętrz­nym eks­per­tom zapew­nia­ją­cym wspar­cie w oce­nie zgło­sze­nia, jak rów­nież dostaw­com sys­te­mów infor­ma­tycz­nych i usług IT. Pani­/Pana dane oso­bowe mogą być także prze­ka­zy­wane spół­kom z Grupy Kapi­ta­ło­wej PGNiG w celach zwią­za­nych z oceną mery­to­ryczną wnio­sków.

6) Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres nie­zbędny do wyko­na­nia umowy. Okres prze­twa­rza­nia może zostać każ­do­ra­zowo prze­dłu­żony o okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, jeżeli prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych będzie nie­zbędne dla docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obrony przed takimi rosz­cze­niami przez PGNiG. Po tym okre­sie Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane jedy­nie w zakre­sie i przez okres wyni­ka­jący z prze­pi­sów prawa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów o rachun­ko­wo­ści. Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez czas nie­zbędny do wyko­na­nia umowy.

7) Wyra­żoną zgodę można wyco­fać w dowol­nym momen­cie. Wyco­fa­nie zgody nie wpływa na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia doko­na­nego przed jej wyco­fa­niem.

8) Przy­słu­guje Pani­/Panu prawo dostępu do Pani­/Pana danych oraz prawo żąda­nia ich spro­sto­wa­nia, ich usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia oraz prawo wnie­sie­nia sprze­ciwu wzglę­dem prze­twa­rza­nia danych.

9) Jako że Pani­/Pana dane prze­twa­rzane są w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wany na pod­sta­wie umowy – przy­słu­guje Pani­/Panu także prawo do prze­no­sze­nia danych oso­bo­wych, które dostar­czyła Pani/ dostar­czył Pan PGNiG tj. do otrzy­ma­nia od PGNiG Pani­/Pana danych oso­bo­wych, w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczytu maszy­no­wego. Może Pani­/Pan prze­słać te dane innemu PGNiG.

10) Przy­słu­guje Pani­/Panu także prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego zaj­mu­ją­cego się ochroną danych oso­bo­wych w pań­stwie człon­kow­skim Pani­/Pana zwy­kłego pobytu, miej­sca pracy lub miej­sca popeł­nie­nia domnie­ma­nego naru­sze­nia.

11) Poda­nie danych, z wyjąt­kiem danych ozna­czo­nych jako fakul­ta­tywne, jest wyma­gane przez PGNiG w celu zawar­cia i wyko­na­nia umowy. Brak poda­nia danych obli­ga­to­ryj­nych będzie skut­ko­wał nie­moż­li­wo­ścią roz­pa­trze­nia zgło­sze­nia i wyko­na­nia umowy w ramach pro­gramu Innvento.

12) Wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez PGNiG dostęp­nych jest w sek­cji Poli­tyka pry­wat­no­ści na stro­nie pgnig. pl.

InnVento

ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

e-mail: innvento@pgnig.pl

Pobierz regulamin

StartUp PGNiG

Copyrights PGNiG 2016