Klauzula informacyjna dla Zgłaszających Rozwiązanie do InnVento PGNiG S A.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG) z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01–224, Warszawa.

2) Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01–224, Warszawa.

3) PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

4) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w zw. z realizacją procedury zgłoszeniowej Centrum Startupowego „InnVento” PGNiG, w tym w szczególności za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego będą przetwarzane:

  1. a) w celu rozpatrzenia i oceny zgłoszenia na zasadach przewidzianych w Regulaminie dotyczącym procedury zgłoszeniowej Centrum Startupowego „InnVento” PGNiG – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes PGNiG polega na umożliwieniu spółce rozpatrzenia i oceny zgłoszonego przez Panią/Pana rozwiązania, a także umożliwieniu udziału w Pitch Day;
  2. b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes PGNiG polega na umożliwieniu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez spółkę.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym ekspertom (w tym pracownikom spółek Grupy Kapitałowej PGNiG) zapewniającym wsparcie w ocenie zgłoszenia, jak również dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto, dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt 4 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10) Podanie danych jest wymagane przez PGNiG w celu rozpatrzenia i oceny zgłoszenia. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością rozpatrzenia zgłoszenia.