Polskie Gór­nic­two Naftowe i Gazow­nic­two sko­rzy­sta z usług akce­le­ra­tora IDEA Global firmy Huge­TECH. Współ­praca pozwoli na poszu­ki­wa­nie i selek­cję star­tu­pów, których inno­wa­cyjne pro­jekty można zasto­so­wać w Grupie PGNiG. Przed­się­wzię­cie jest reali­zo­wane w ramach drugiej edycji rzą­do­wego pro­gramu Scale Up.

Huge­TECH pozy­skał na reali­za­cję pro­gramu akce­le­ra­cyj­nego IDEA Global grant w wyso­ko­ści 9,6 mln zł od Pol­skiej Agencji Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści, która nad­zo­ruje Program Ope­ra­cyjny Inte­li­gentny Rozwój 2014-2020, znany jako Scale Up. Głównym jego celem jest wyło­nie­nie, a następ­nie akce­le­ra­cja pro­jek­tów, które w naj­więk­szym stopniu przy­czy­nią się do zwięk­sze­nia zakresu współ­pracy mikro- i małych przed­się­bior­ców z odbior­cami tech­no­lo­gii. Star­tupy, które zakwa­li­fi­kują się do akce­le­ra­cji, muszą być gotowe do spraw­nego rozwoju swojego pro­jektu, by pozy­skać do współ­pracy stra­te­gicz­nego part­nera bizne­so­wego – poten­cjal­nego odbiorcę tech­no­lo­gii. Rolę takiego part­nera w pro­gra­mie akce­le­ra­cyj­nym IDEA Global będzie pełnić PGNiG.

– PGNiG posiada już spore doświad­cze­nie we współ­pracy ze star­tu­pami nie tylko w ramach part­ner­skich pro­gra­mów akce­le­ra­cyj­nych, ale też dzięki pro­wa­dze­niu wła­snych działań sco­utin­go­wych reali­zo­wa­nych pod marką InnVento. Współ­pracę z Huge­TECH zapla­no­wa­li­śmy na naj­bliż­sze dwa lata. Będziemy wybie­rać star­tupy, których roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne będą odpo­wia­dać na nasze potrzeby roz­wo­jowe – powie­dział Arka­diusz Sek­ściń­ski, Wice­pre­zes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju. – Klu­czowe będzie dla nas prze­pro­wa­dze­nie pilo­taży wybra­nych pro­jek­tów, a w przy­padku pomyśl­nych testów – moż­li­wość komer­cyj­nego wyko­rzy­sta­nia i wdro­że­nie – dodał.
To kolejny przy­kład zaan­ga­żo­wa­nia się PGNiG w program akce­le­ra­cyjny dla star­tu­pów mający wspar­cie rządu. W ramach poprzed­niej edycji Scale Up PGNiG współ­pra­co­wało z akce­le­ra­to­rem MIT Enter­prise Forum Poland, a w ubie­głym roku ze Startup Hub Poland przy pro­gra­mie Poland Prize adre­so­wa­nym do star­tu­pów z zagra­nicy.
– Jako partner i odbiorca tech­no­lo­gii w pro­gra­mie akce­le­ra­cyj­nym PGNiG ma moż­li­wość wyboru i podej­mo­wa­nia decyzji, z którymi star­tu­pami będzie bez­po­śred­nio współ­pra­co­wać. Kom­plek­sowy proces akce­le­ra­cji i przy­go­to­wa­nie pilo­taży będą pokry­wane z dotacji PARP – wyja­śnił Wice­pre­zes PGNiG Arka­diusz Sek­ściń­ski.

6 lutego 2020 roku w War­sza­wie odbę­dzie się Inspire Day by Huge­TECH, podczas którego zapre­zen­tuje się pierw­sza grupa star­tu­pów bio­rą­cych udział w akce­le­ra­to­rze IDEA Global.

– Wiemy, że łącze­nie szyb­ko­ści i ela­stycz­no­ści star­tu­pów z zaso­bami i wiedzą dużych odbior­ców jest trudnym, a także często skom­pli­ko­wa­nym pro­ce­sem orga­ni­za­cyj­nym. Dlatego jako akce­le­ra­tor udraż­niamy swo­bodny prze­pływ idei i pro­jek­tów, gene­ru­jąc wartość dodaną na styku startup – kor­po­ra­cja. Jeste­śmy prze­ko­nani, że nasza współ­praca z PGNiG otworzy nowe moż­li­wo­ści dla star­tu­pów – powie­dział Daniel Dere­niow­ski, Prezes Huge­TECH.
Huge­TECH tworzy i rozwija pro­gramy inku­ba­cyjne oraz akce­le­ra­cyjne we współ­pracy ze star­tu­pami. Pomaga im w uzy­ska­niu finan­so­wa­nia. Łączy pro­jekty tech­no­lo­giczne z kor­po­ra­cjami, tworząc moż­li­wo­ści wejścia inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań na rynek. Wywodzi się z Koali­cji Star­tu­pów INUP powsta­łej w Rze­szo­wie w 2016 roku. Pro­wa­dzi program Rzeszów Startup Akce­le­ra­tor oraz orga­ni­zuje cykliczny Rzeszów Startup Weekend.

Konkurs – Zmierz H2 dla PGNiG

Uprzejmie informujemy, że 31 października br. skończył się nabór rozwiązań w Konkursie „Zmierz H2 dla PGNiG”. Nadesłano łącznie 8 wniosków konkursowych. Wszystkie nadesłane rozwiązania konkursowe zostaną poddane ocenie przez Operatora do 30 listopada br. Pięć najwyżej...

Trwa nabór wniosków w konkursie Zmierz H2 dla PGNiG

6 września 2021 roku ruszył nabór wniosków w konkursie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego na czujnik do pomiaru stężenia wodoru w gazie ziemnym. Zwycięzca może liczyć na 15 tys. zł oraz na współpracę z PGNiG...

Grupa PGNiG wypróbuje nowe technologie predykcyjne w ciepłownictwie

Modele pozwalające przewidzieć potencjalne awarie zostaną wykorzystane przy eksploatacji kotła gazowego w Elektrociepłowni Żerań, której operatorem jest PGNiG TERMIKA. To kolejny przykład współpracy PGNiG ze środowiskiem startupowym. Pilotażowy projekt z zakresu...

PGNiG i Krakowski Park Technologiczny chcą dodać energii startupom

Akcelerator KPT ScaleUP pomoże w poszukiwaniach i selekcji startupów, których innowacyjne projekty można zastosować w PGNiG. Najlepsze dostaną wsparcie finansowe i eksperckie oraz szansę na przeprowadzenie pilotażowych wdrożeń. PGNiG precyzyjnie określiło swoje...

Jak startupy pomagają nam wprowadzać innowacje w PGNiG

Efekty wdrożeń innowacyjnych rozwiązań nie byłyby możliwe bez wiedzy i zaangażowania specjalistów PGNiG z różnych obszarów. Startup to nowo powstałe przedsięwzięcie, mała firma, zespół skupiony na zbudowaniu i rozwoju innowacyjnego produktu bądź usługi. Startup dąży...

PGNiG sięga po przemysłowy internet rzeczy do bilansowania energii

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przetestuje system, który ma pozwolić na bilansowanie w czasie rzeczywistym energii elektrycznej pochodzącej z rozproszonych instalacji wytwórczych. Możliwe to będzie poprzez zdalne zbieranie danych z liczników i zarządzanie...